Pengenalan PerakGIS

 

Inisiatif dan aktiviti yang berkaitan dengan GDI di Malaysia dikenali sebagai MyGDI. Ia digerakkan oleh badan yang ditubuhkan oleh kerajaan iaitu Pusat Geospatial Negara (PGN). Bagi menggerakkan pelaksanan MyGDI ini, PGN telah membentuk Jawatankuasa Penyelaras MyGDI Kebangsaan (JPMK) yang berperanan di dalam pembuatan dasar dan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan, pembangunan serta program dan inisiatif MyGDI. Selain dari itu, terdapat tiga (3) jawatankuasa teknikal iaitu Jawatankuasa Teknikal Framework, Jawatankuasa Teknikal Standard dan Jawatankuasa Teknikal Clearinghouse. Disamping tiga (3) jawatankuasa tersebut terdapat juga satu (1) lagi jawatankuasa tambahan iaitu Jawatankuasa Teknikal Geospatial Marin (JTGM).  Aktiviti PGN khususnya adalah didorong oleh jawatankuasa teknikal tersebut. Sebagai pelengkap kepada jawatankuasa ini, Jawatankuasa Penyelarasan MyGDI Negeri (JPMN) dan Jawatankuasa Teknikal MyGDI Negeri (JTMN) juga dibentuk.

 

Rajah Struktur Jawatankuasa MyGDI

 

Pembangunan MyGDI pada masa ini difokuskan pada usaha menyelaras perkongsian maklumat geospatial di sektor awam dengan menyediakan akses kepada maklumat geospatial, mengelakkan pertindihan dalam pengumpulan data, dan memastikan ketepatan, kekinian, kebolehpercayaan, dan ketekalan data. Di peringkat negeri, MyGDI Negeri dilaksanakan melalui koordinasi aktiviti geospatial yang melibatkan organisasi pembekal dan pengguna data geospatial seperti PBT, agensi-agensi kerajaan persekutuan di negeri, dan agensi-agensi kerajaan negeri.

 

Di Negeri Perak, PerakGIS telah ditubuhkan pada Januari 2012 oleh kerajaan negeri sebagai penyelaras MyGDI Negeri dan diletakkan di bawah pentadbiran PLANMalaysia@Perak. Unit ini mempunyai peranan utama dalam mengurus dan mengawalselia SGDC Negeri Perak dan dibangunkan untuk memenuhi keperluan Kerajaan Negeri Perak dalam mewujudkan pangkalan data geospatial yang komprehensif di peringkat negeri, daerah, dan tempatan.

 

Pada Januari 2021, PerakGIS telah dipindahkan kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN). PerakGIS mempunyai tiga (3) bahagian iaitu Pembangunan Data, Operasi dan Pembangunan Sistem serta Pentadbiran dan Kewangan. Bahagian Pembangunan Data dikhususkan untuk melaksanakan program berkaitan dengan pembangunan dan pengurusan data geospatial, manakala Bahagian Operasi dan Pembangunan Sistem bertindak memastikan keperluan kepada sistem dan aplikasi geospatial dapat dikenalpasti dan dibangunkan. Pentadbiran dan Kewangan pula akan mentadbir dan mengurus berkaitan sumber manusia, perjawatan, pentadbiran am serta menyedia dan menyelaras belanjawan mengurus PerakGIS. Setelah sepuluh (10) tahun beroperasi, terdapat dua puluh satu (21) perjawatan di PerakGIS dengan pengisian seramai sembilan belas (19) orang kakitangan yang sedang bekerja sepenuh masa.